ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOEPASBAARHEID

Onze algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, aannemingen en commerciële handelingen en worden na schriftelijke bevestiging en ondertekening geacht door de klant te zijn aanvaard.

In het geval van onverenigbaarheden tussen de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, en indien van toepassing, de offerte en/of het onderhoudscontract, geldt de volgende hiërarchie: bepalingen in het onderhoudscontract hebben voorrang boven tegenstrijdige bepalingen in de offerte, bepalingen in de offerte hebben voorrang boven tegenstrijdige bepalingen in de bijzondere voorwaarden, en bepalingen in de bijzondere voorwaarden hebben voorrang boven tegenstrijdige bepalingen in de algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES EN BESTELLINGEN

Al onze offertes zijn vrijblijvend en worden enkel als inlichting gegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen deze nooit enige verbintenis meebrengen. Offertes en bestellingen zijn slechts geldig mits deze schriftelijk door ons bevestigd worden. De klant is gerechtigd om af te zien van de offerte of bestelling indien na bestelling hij geen schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen van ons.

Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze die bij de aanvang ons werden meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes, is niet in onze prijs begrepen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door onze klanten verschaft.

Tenzij andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, blijven alle intellectuele rechten m.b.t. onze documenten, technische beschrijvingen, offertes, plannen, studies en andere inlichtingen onze eigendom.

 

ARTIKEL 3 PRIJS

De door ons vooropgestelde prijzen gelden slechts als een loutere aanduiding en verbinden de partijen pas mits uitdrukkelijk akkoord van beiden. De prijzen zijn opgemaakt volgens de gegevens die verstrekt zijn bij de prijsaanvraag. Onvoorziene werken of moeilijkheden kunnen een prijsaanpassing tot gevolg hebben, mits schriftelijke toestemming van de koper. Elke officiële wijziging inzake lonen en prijzen die onze kostprijs beïnvloedt wettigt ten alle tijde een herziening van de prijsvoorwaarden volgens de formule p=P(0,30*s/S+0,50*i/I+0,20) volgens de normen en modaliteiten die gelden voor overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken.

 

ARTIKEL 4 VERVOER VAN GOEDEREN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst vallen de kosten van het vervoer van de goederen buiten de afgesproken prijzen en dienen zij door de klant betaald te worden. Indien wij de transportkosten dienen te betalen, zullen deze door gefactureerd worden aan de klant. De goederen reizen steeds op risico van de klant. Het risico wordt steeds geacht te zijn overgegaan op het moment dat de goederen onze bedrijfsgebouwen verlaten.

 

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJNEN

Onze opgegeven leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen vermeld in de schriftelijke overeenkomst zijn louter indicatief en zijn niet bindend, deze kunnen gewijzigd worden, mits de klant op de hoogte gebracht wordt. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, intresten of weigering de goederen in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 OVERMACHT

In geval van overmacht zoals lock-out, staking, betoging, defecten, oorlog, epidemie, natuurrampen, brand, overstroming, ontploffing, kernrampen enzovoort … is IFPC gerechtigd de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de overmachtssituatie. Voor zover de overmachtssituatie van blijvende aard is, kan IFPC niet gehouden zijn tot nakoming van zijn verbintenissen.

 

ARTIKEL 7 BETALING EN WANBETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zoals opgenomen in de (aankoop)voorwaarden. Indien dit niet door beide partijen schriftelijk werden bevestigd, zullen de algemeen gangbare rechtsregels van het Belgisch recht van toepassing zijn. In dit laatste geval zullen facturen betaalbaar zijn op 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Alle betalingen dienen te gebeuren door middel van een overschrijving naar het opgegeven rekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer zoals aangegeven op de factuur.

Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een verwijlintrest van 12 % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, automatisch verhoogd worden met 10 % als schadevergoeding, met een minimum van 125,00 EUR. Deze verhoging treedt in werking vanaf de dag na de vervaldag van de facturen, zonder dat er vooraf een ingebrekestelling nodig is.

Dit bedrag komt bovenop de oorspronkelijke factuur, eventuele verwijlintresten, kosten voor inning, aanmaningen en gerechtelijke vervolging. Deze verhoging geldt zelfs als er uitstel van betaling is verleend en heeft geen invloed op andere mogelijkheden zoals beschreven in artikel 5.201 NBW. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde de verkoper te kunnen vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies en administratiekosten. De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de werken te staken. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen vanaf de datum van verzending van de ontbinding voor het geheel en het nog niet uitgevoerde gedeelte, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en met een opzegtermijn van twee weken om welke reden dan ook.

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT

Geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden, blijven onze eigendom tot aan de betaling van alle door de klant, uit welke hoofde dan ook, aan ons, verschuldigde bedragen. De klant wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoorbehoud en wordt, behoudens schriftelijk protest uiterlijk op het moment van levering, verondersteld ermee in te stemmen.

Vóór de volledige betaling mag de klant de geleverde goederen niet in pand geven, noch verhuren, vervreemden of verplaatsen en blijven deze hun roerend karakter behouden ook al werden ze onroerend gemaakt. De klant is, tot de integrale betaling, gehouden toezicht uit te oefenen over de geleverde goederen; hij neemt bovendien elk risico van verlies of beschadiging ten zijne laste. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 

ARTIKEL 9 WAARBORG EN VRIJWARINGSVERPLICHTING

De door ons verleende waarborg op het materiaal kan de door de fabrikant verleende waarborg niet overtreffen. Onze vrijwaringsverplichting m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder dan deze van onze leveranciers en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging of herstelling, zonder dat van ons een bijkomende schadevergoeding kan worden gevorderd.

Onmiddellijk na de uitvoering van de werken worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken. Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verstrekte waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en -slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

 

ARTIKEL 10 KLACHTEN

Gebeurlijke opmerkingen of klachten nopens leveringen moeten kenbaar gemaakt worden binnen de 8 dagen na levering van de goederen of werken door middel van een aangetekende brief. Na deze termijn worden onze gedane leveringen van werken of goederen als aanvaard beschouwd. Opmerkingen of klachten nopens facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

ARTIKEL 11 ONTBINDING

Indien de klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kunnen wij te allen tijde met kennisgeving bij een ter post aangetekende brief en zonder ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. De schadevergoeding die de klant zal gehouden zijn boven de bedragen van de reeds uitgevoerde werken wordt forfaitair begroot op 30 % van de totale prijs van de overeenkomst. In dit geval moet de klant ons onverwijld en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, desgevallend het Vredegerecht te Oudenaarde – Kruishoutem, bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.
Niets van deze offerte mag, op straf van boete, worden gekopieerd of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

ifpc  Ook Lidl geeft haar vertrouwen aan IFPC

IFPC wordt uitgekozen als betrouwbare partner voor de beveiliging van het nieuw Lidl-concept te belgie.

© 2014 | Webdesign by Redbit.agency |    Algemene voorwaarden   •   Cookie policy   •   Privacy policy   •   Disclaimer
IPFC

Wij geven om
uw veiligheid